Algemene voorwaarden

van de vennootschap onder firma CAFÉS RICHARD NEDERLAND

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Cafés Richard Nederland (hierna in deze voorwaarden verder: CRN) en op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen CRN en de wederpartij, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Algemene en bijzondere voorwaarden van wederpartij kunnen CRN slechts binden indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden én CRN uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid daarvan.
 3. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CRN en wederpartij in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Bij strijd tussen de inhoud van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en prijzen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van CRN zijn vrijblijvend, tenzij door CRN uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Als wederpartij aan CRN gegevens zoals maten, eisen, specificaties van de Diensten, tekeningen of andere gegevens en informatie verstrekt, mag CRN uitgaan van de juistheid daarvan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Het aanschaffen van apparatuur met meer dan 20% korting via Cafés Richard leidt tot eenverplichte en exclusieve afname van koffieproducten uit het assortiment van Cafés Richard voor een periode van minimaal 1 jaar tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering op het moment dat door de wederpartij is aangegeven..
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 3. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor kosten en risico van de wederpartij. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslag- en transportkosten verschuldigd.

Artikel 4. Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering is CRN nooit aansprakelijk jegens de contractspartij of jegens derden, behoudens in gevallen van wederrechtelijke opzet zijdens CRN. Wederpartij mag, indien CRN niet tijdig kan leveren, zaken elders betrekken op voorwaarde dat de elders afgenomen zaken slechts de periode overbruggen waarin CRN niet kan leveren.

Artikel 5. Deelleveringen

Het is CRN toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is CRN bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Monsters modellen en voorbeelden

Indien door CRN een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken

CRN is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de verpakkingen of de bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan de bij levering toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het een geringe wijziging betreft van de zaken die een verbetering betekenen.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De vorderingen van CRN op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan CRN omstandigheden ter kennis komen dieCRN goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien CRN de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid testellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
   In de genoemde gevallen is CRN bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van CRN volledige schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan CRN zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CRN bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Zowel CRN als wederpartij behouden zich het recht, in geval van een zakelijk geschil, de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Van een zakelijk geschil is echter pas sprake, indien er omstandigheden schriftelijk zijn gerapporteerd, besproken en redelijkerwijs gelegenheid is geboden voor verbetering van omstandigheden zorg te dragen, en niet tot verbetering heeft geleid

Artikel 9. Garantie

 1. CRN staat in voor de goede uitvoering van een aangenomen werk ten opzichte van constructie en materiaal voor zover CRN vrij was in de keuze daarvan, met dien verstande dat door hem voor alle delen welke gedurende een termijn van zes maanden na levering door onvoldoende constructie en /of ondeugdelijk materiaal defect raken, gratis nieuwe delen zullen worden geleverd. Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van CRN
 2. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens wederpartij zelf of door derden aangebracht, vallen buiten de garantie.
 3. Geen garantie wordt gegeven voor instrumenten, installaties, of andersoortige geleverde artikelen welke conform de overeenkomst afgesproken niet nieuw waren op het moment van levering.
 4. Geen garantie wordt gegeven voor instrumenten, installaties of montage welke niet door CRN zijngemonteerd, noch voor die welke door hem zijn gemonteerd doch niet door hem zijn geleverd.
 5. Voor zover van toepassing gelden de garantie bepalingen van de fabrikant.
 6. Wederpartij dient te allen tijde CRN de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstelen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De door CRN geleverde zaken blijven het eigendom van CRN totdat de wederpartij alle (betaling) verplichtingen uit alle met CRN gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder met name:
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
  • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door CRN verrichte ofte verrichte diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van montage enonderhoud van de geleverde zaken;
  • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van de overeenkomst(en),waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, kosten van transport bij revindicatie van degeleverde zaken, incassokosten en wettelijke rente.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de door CRN zaken te bezwaren of anderszins op enigerlei wijzete vervreemden of hier enig ander recht op te (doen laten) vestigen.
 3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks nietzal doen is CRN gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% per dag van het overeengekomen factuurbedrag van de geleverde zaken of diensten door hem verschuldigd.
 4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht CRN onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van CRN:
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
  • alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan CRN op de manier die wordt voorgeschreven in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
  • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door CRN geleverde zaken te verpanden aan CRN op de manier die wordt voorgeschreven in het Nederlands Burgerlijk wetboek;
  • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van CRN;
  • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die CRN terbescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijnen

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit voldoen aan de overeengekomen of –indiendeze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ofhandelsdoeleinde.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de wederpartij dezebinnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan CRN te melden.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking althans nadat hij dezeredelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk te melden aan CRN.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,tenzij anders overeengekomen;
  • door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van CRN
  • door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van CRN.
   Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2% per jaar.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. De wederpartij kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien de tegenvordering van wederpartij door CRN wordt erkend of in rechte is vastgesteld.
 4. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Tevens is CRN gerechtigd om, indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

Artikel 13. Incassokosten

 1. Is de wederpartij in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is ook gehouden tot vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten van revindicatie, waaronder maar niet beperkt de transportkosten om geleverde zaken terug te halen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

CRN is jegens de wederpartij uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is CRN slechts aansprakelijk voor zoverzij hiertegen is verzekerd tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
 2. Iedere aansprakelijkheid van CRN is beperkt tot de direct door de wederpartij geleden schade diehet rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van CRN. CRN is nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, omzetderving of schade van derden.
  Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien CRN hiertegen verzekerd is tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
 3. CRN is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet van CRN of haar leidinggevenden of ondergeschikten.
 4. De door CRN te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de wederpartij te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de wederpartij geleden schade.
 5. Iedere directe aansprakelijkheid van CRN wegens geleverde zaken of verrichte diensten is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor CRN verzekerd is en tot maximaal het bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij tot uitkering zal overgaan.
 6. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van CRN zodra deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een CRN toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 15 Overmacht

 1. Tekortkomingen van CRN in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
  – de omstandigheid dat CRN een prestatie, dienst of zaken of goederen die van belang zijn in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijg zoals, maar niet beperkt tot;
  – stakingen;
  – storingen in het verkeer;
  – overheidsmaatregelen die CRN verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  – een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
  – bovenmatig ziekteverzuim.
 1. Indien de prestatie door overmacht langer dan een maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CRN tot enige vergoeding van schade, door de wederpartij of derden geleden, gehouden zal zijn. De wederpartij is verplicht de reeds door CRN geleverde zaken en diensten tijdig te betalen.
 2. CRN heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, ontstaat nadat CRN haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien CRN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 16. Toepasselijk recht – overige bepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen CRN en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van CRN tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 3. Indien de inhoud van deze algemene voorwaarden van CRN strijdig zijn met de inhoud van de door de wederpartij gehanteerde of beroepen algemene voorwaarden, prevaleren te allen tijde de inhoud van de algemene voorwaarden van CRN
 4. In het geval een bepaling of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd treden CRN en wederpartij in overleg omtrent een vervangende bepaling.